Privacy statement

Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, 1647 ME te Berkhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk:
bezoekadres: Kerkebuurt 172, 1647 ME te Berkhout

website: www.berkhouterkerk.nl
secretariaat: Bobeldijk 56, 1647 CH Berkhout

email: info@berkhouterkerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Initialen en achternaam

– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres

– Bankgegevens (in geval van zakelijke overeenkomst)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het administreren en afhandelen van uw betaling voor het gebruikmaken van de kerk in geval van verhuur voor een activiteit
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

–  De Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk een mailinglijst van uitsluitend e-mailadressen die alleen wordt gebruikt om nieuws over activiteiten te verzenden. Deze mailinglijst is tot stand gekomen doordat mensen zich daarvoor hebben opgegeven; zij kunnen te allen tijde afmelden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@berkhouterkerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een bestuurslid van Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk. Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Cultureel Centrum Berkhouter Kerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@berkhouterkerk.nl.

Versie: 2018

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen